Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI – MAJ 2021

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI – MAJ 2021

 

Szanowni Państwo, w związku z:

   – Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   – Aktualizacją Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 grudnia 2020 r.
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego prosi Państwa o dotrzymanie poniżej wskazanych zasad i terminów: 
 
    1) W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
          a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
          b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które spełniają te warunki powinny złożyć stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego 2021 r.
 
Pozostałe osoby, które złożyły deklaracje maturalne są zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych w maju 2021 r   
 
  2) Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 
Osoby, które nie przystąpią w 2021 r. do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a zdadzą egzaminy z przedmiotów obowiązkowych, otrzymają świadectwa dojrzałości.
 
Do 8 lutego należy ostatecznie zadeklarować, czy przystąpią Państwo do egzaminów z przedmiotów dodatkowych.
 
Słuchacze semestrów VIpgA, VIpgD, VIgA mogą dopełnić tych formalności przy odbiorze świadectw ukończenia
szkoły, w dniu 8 stycznia 2021 r., w godzinach wyznaczonych harmonogramem odbioru świadectw.
 
Pozostałych Państwa, w tym absolwentów, prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem Centrum do 8 lutego 2021 r.
 
Osoby, które z ważnych powodów (np. zmiana miejsca zamieszkania) chcą przystąpić do matury w innej szkole niż macierzysta, w innej OKE, powinny złożyć tę informację do Dyrektora CKU, wraz z załącznikiem 2, do dnia 15 stycznia 2021 r.
Data dodania: 2021-01-07 21:04:09
Data edycji: 2022-12-02 21:06:24
Ilość wyświetleń: 75

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej