Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi cateringowe

„Zmiany w podatku VAT 2019 (biała lista podatników, likwidacja odwrotnego obciążenia, obowiązkowy split payment i nowe sankcje za jego niestosowanie, nowe zasady stosowania odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy za nierozliczony VAT)”.

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP: 897-13-83-551, REGON: 931934839

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 73, 50 – 089 Wrocław

2. Postępowanie:

2.1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2.2. Zamówienie jest realizowane w ramach działalności wydziału form pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości i zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej dotyczącej obsługi szkolenia nt.
„Zmiany w podatku VAT 2019 (biała lista podatników, likwidacja odwrotnego obciążenia, obowiązkowy split payment i nowe sankcje za jego niestosowanie, nowe zasady stosowania odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy za nierozliczony VAT)”.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia w 2 terminach. Planowane terminy szkoleń: listopad/ grudzień 2019 r., dopasowane i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przewidywana ilość uczestników szkolenia w 2 terminach wynosi maksymalnie 89 osób.

Łączna ilość zamawianych kanapek wynosi 270 szt.

Transport i wniesienie na salę cateringu zapewnia Wykonawca własnym środkiem transportu
do siedziby zamawiającego na 3p. budynku A CKU.

1.Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na adres Zamawiającego. Wycena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wymagania dotyczące usługi:

a) Skład kanapki: kromka razowego chleba z chudą wędliną – 90 szt., nabiałem – 90 szt. , pasta warzywna/ łosoś wędzony – 90 szt. Wszystkie kanapki przybrane świeżymi warzywami (rzodkiewka, ogórek, pomidor, sałata, kiełki, oliwki, itp.).

Kanapka musi byś przygotowana ze świeżych, dobrej jakości produktów.

2. Usługa cateringowa będzie dostarczana 1 raz dziennie (w dniu szkolenia) do godz. 12.00.

3. Dostarczany catering musi być realizowany w opakowaniach wielokrotnego użytku
lub wytworzonych z materiałów biodegradowalnych (bez plastiku i aluminium).

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w niniejszym Ogłoszeniu.

3.5. Kody CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłku.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia
w 2 terminach. Planowane terminy wykonania usługi cateringowej na potrzeby szkoleń: listopad/ grudzień 2019 r., dopasowane i zatwierdzone przez Zamawiającego.

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wymagania ogólne:

5.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.

5.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze.

5.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.

5.1.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

5.1.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.2. Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty wraz z poniższymi załącznikami:

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem podpisany
    przez Wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.
  2. Klauzula społeczna podpisana przez Wykonawcę stanowiąca załącznik nr 2 do formularza ofertowego do zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

6.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej, opisanej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław, sekretariat uczniowski sala nr 1, budynek A.

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019 r., o godz. 12.00.

6.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dyrektora.

6.4. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

6.5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia zamówienia i kontaktów z wykonawcami jest:

pani Alicja Orłowska – wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, e-mail: kursy@cku.wroc.pl.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.

8.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

8.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

8.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,  wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:

9.1. Kryteria oceny ofert:

  • cena (C) – waga kryterium 60 %,
  • doświadczenie w obsłudze szkoleń przez Wykonawcę  (D) – waga kryterium 40 %.

9.2. Sposób oceniania ofert:

  • w kryterium „cena (C)”:


Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oferty brutto, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto

C=[————————————- x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt

cena oferty ocenianej brutto.

Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do zmówienia, na podstawie oferowanej ceny brutto.

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.

  • w kryterium „doświadczenie w obsłudze szkoleń przez Wykonawcę (D)”:

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 40 pkt otrzyma Wykonawca, który posiada doświadczenie w obsłudze szkoleń potwierdzone 10. referencjami – 40 pkt, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:

Wykaz doświadczenia Wykonawcy w postaci referencji wystawionych przez podmioty publiczne – 4% za każdą załączoną referencję. Maksymalna liczba referencji 10.

D=[————————————- x 40%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt

Obliczenia będą zaokrąglane do 2 miejsca po przecinku.

9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów

(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:

P= C + D

Gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”,

D – Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie w obsłudze szkoleń przez Wykonawcę  ”.

9.4. Wykonawca określi cenę brutto wykonania zamówienia w formularzu ofertowym.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego ogłoszenia na usługi

na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

Data dodania: 2022-03-06 10:36:26
Data edycji: 2022-03-06 10:36:43
Ilość wyświetleń: 110

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej